Kulturno-zabavne i radno-okupacione aktivnosti

<< NAZAD

Radni terapeuti u saradnji sa andragogom motivišu i podstiču korisnike domskih usluga da se više ili manje aktivno uključe u organizovane aktivnosti. Cilj i zadaci koje želimo postići su: očuvanje postojećih psihofizičkih potencijala i prolongiranje propadanja istih, integracija u postojeću domsku i lokalnu sredinu, negovanje stvaralačkih potencijala i kvalitetniji život u starosti. Pri planiranju kulturnih, zabavnih i rekreativnih aktivnosti rukovodimo se psihofizičkim i socijalnim karakteristikama korisnika poštujući njihove želje i afinitete, kao i navike provođenja slobodnog vremena. Korisnicima se ukazuje na značaj aktivnog provođenja vremena i pomaže im se da u sebi pronađu snage i talenta da se kreativno izraze i druže u vedroj i pozitivnoj atmosferi. Svakom korisniku prilazimo kao osobenoj individui i kroz holistički pristup, trudimo se da kroz raznolikost i raznovrsnost programa omogućimo svakom da u nekoj od aktivnosti pronađe sebe i ostvari svoje želje i interesovanja, zabavi se i razonodi, oseti se vrednim kao ljudsko biće i korisnim za društvenu zajednicu, što nam je glavni putokaz pri izradi individualnog plana zaštite.