Lačhe avile pe amaro internet sikavipe

GERENTO CENTRI SUBOTICA

Nevimata

Nevipe

Durutne thaj ađesutne nevisarimata

Amendar

Amare buća

Molipe katar o kandipe:
LEN

Šarti pala dipe:
LEN

Javinaće linimata:

Ekspertujra

Amalikane netujra

Amen sam aktivne pe manušikane netujra, aven khetane amenca. Den dumo amenca.

Majbut

Gerontološko maškaripe Subotica, socijalno sastarimašći ustanova pala araćhipe baradutne tha purane manuša, fundome si ko 1978. brš, integracijasa Maškarimasa pala ćherutno araćhipe, Ćheresa pala baradutne manuša, Ćheresa pala araćhipe thaj ćher „Dudova Šuma“. Gerontološko maškaripe piri bući čerel trujal avriinstitucionalno tha institucionalni araćhipe, trujal:

• Putardo araćhipe -gerontološke klubujra;

• Putardo araćhipe – sevipe pala ćheresko araćhipe thaj ažutipe ando ćher;

• Dipe varesoske kandimata pala manuša ande ćhera „”Zaštićeno stanovanje””;

• Institucionalni araćhipe – bešimasa ando Ćher „Dudosko voš“, Ćher pala phurederipe thaj Ćher pala baradutne manuša

Ćhera

Gerontološko maškaripe Subotica, socijalno sastarimašći ustanova pala araćhipe baradutne tha purane manuša, fundome si ko 1978. brš, integracijasa Maškarimasa pala ćherutno araćhipe, Ćheresa pala baradutne manuša, Ćheresa pala araćhipe thaj ćher „Dudova Šuma“.

Ćher „Dudosko voš”

Departmano sar pansiono

Departmano sar pansiono si čhutino pe anglune štar etaže katar od Ćher „Dudosko voš“.

Departmano pala maj zuralo phuraderipe

Departmano pala maj zuralo phurederipe si po 5. thaj 6. etaža Ćehersko „Dudosko voš“.

Ćher pala phuraderipe

Tala Gerontološko maškaripe thaj sajekhutne kapaciteturja pala ćherutno bešipe, si Ćher pala phurederipe, akanutne kapaciteturja si 168 manuša save si čhutine ande 49 bešimašće departmanujra, pe adresa 27. Marta 36. Ando majsigo avutnipe, kamel pes te buhljarenpes kapacitetujra pe 200 patujra sargodi kaj ažukarel pes te avel majbut manuša.

Ćher pala baradutne manuša

Ćher pala baradutne manuša si jekh katar trin ćhera Gerntološko maškaresko. Lokacija si po Karađorđevo drom, pe adresa Čikoš Bele 34.

Putardo araćhipe

Klubujra

Geronotološko maškaripe andar e Subotica si deš gerontološke klubujra, šov nado foro thaj štar ande avriforšće thana („mesne zajednice“).

Phurederipe thaj ažutipe ando ćher

Sevipe pala putardo araćhipe si kotor avriinstitucionalno araćhimasko amare majpurane forutne thaj si kotor katar Gerontološlo maškaripe.

Savone

ĆIRAVNI
JANUAR 2018.

Bućarne manuša ando departmano ćiravni den sasteđesko hape ( trin habenata) manušeđe save si ande ćhera (RJ „Dom Dudova šuma“ , RJ „Dom za negu“ i RJ „Dom za odrasla lica“), mismeresko habe pala Departmano „Putardo araćhipe“ savo si tala HACCAP standardo.

ARAĆHIPE
JANUAR 2018.

Derpatmano pala araćhipe ćerel pire alatonenca thaj inćeren se ćhera save peren tala Gerontološko maškaripe, mašine, drame, instalacije, thaj dumaren aver manušenca kana si majbare buća.

hvalavam (3)